logotype

Thông báo nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021 đạt trong danh sách của phòng Khoa học Công nghệ đã công bố https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-xetduyet-may2021_-_3.kq_-_may2021.pdf

nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021 vào link sau từ nay đến ngày 16/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/15-ou3PenS1UQqGOuNmUihK8Xu21G9uZo?usp=sharing

DANH SÁCH TUYÊN DƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1-2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách sinh viên được tuyên dương bằng giấy khen vì có bài báo nghiên cứu khoa học. Danh sách khen thưởng sẽ được thông báo sau. Kính đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 04/07/2021 để Phòng chuyển đến Phòng CTSV làm thủ tục tiếp theo.

https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-tuyen-duong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-dot-1-nam-2021

Thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt 1 năm 2021.

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 1 năm 2021 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 15/4/2021.

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Link thông báo của Phòng tại đây

Thông báo về việc hỗ trợ công bố KH cho SV, HVCH, NCS đợt tháng 05/2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có công bố khoa học từ tháng 11/2020 đến nay đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến ngày 07/05/2021:

https://khcn.uit.edu.vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu

 

Quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

Trường vừa mới ban hành quy định về hỗ trợ công bố KH dành cho SV, HVCH, NCS như sau: 
 
 
Đề nghị các giảng viên và sinh viên tham khảo.
 
Các bạn SInh viên, học viên nộp thông tin đăng ký trên link:  https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA
Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient