Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp như sau:

DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2023 - 2024 CLC

DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2023 - 2024 CQĐT

Đề cương nào đã đạt thì sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn gấp để triển khai việc thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp.

Đề cương nào có góp ý chỉnh sửa thì sinh viên cũng liên hệ giảng viên hướng dẫn gấp và điều chỉnh lại đề cương theo góp ý rồi nộp lại đề cương đã điều chỉnh vào thư mục sau trước ngày 20/03/2024

Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 2 năm học 2023 - 2024

Những đề tài có góp ý về điều chỉnh tên đề tài đề nghị sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn gấp chỉnh sửa lại tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp rồi gửi đề tài Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo góp ý cho cô Trần Hạnh Xuân vào mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 14/03/2024

Thời gian nộp báo cáo đề tài Khóa luận tốt nghiệp giữa kỳ: trước 29/04/2024

Thời gian nộp báo cáo đề tài Khóa luận tốt nghiệp cuối kỳ: trước 27/06/2024