Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2024 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học (không quá 02 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 

    • Đợt 1: ngày 15/4/2024
    • Đợt 2: ngày 15/8/2024
    • Đợt 3: ngày 15/11/2024

Link đăng ký:  https://bit.ly/2ImBA2K (Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ mở form đăng ký trước 1 tuần deadline).

Link thông báo của Phòng:https://link.uit.edu.vn/obJeJ

Sinh viên quan tâm vui lòng chuẩn bị trước file thuyết minh đề tài NCKHSV

Biểu mẫu NCKHSV