logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2022 - 2023

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 lớp SE505.N11.PMCL & SE505.N11 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp vào link sau từ nay đến ngày 23/12/2022: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 18520699 & 18520239_SE505.N11_Tran Anh Dung

Nộp báo cáo KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Lưu ý: Trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 bản danh sách xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Sau khi nộp báo cáo KLTN lên thư mục qui định, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h30 đến 11h00 ngày 23/12/2022

Thời gian phản biện KLTN: 26/12/2022 - 06/01/2023

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 06-10/02/2023

Kế hoạch tổ chức Lễ TN đợt 3 năm 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2022
 
Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 15/12/2022 (thứ 5), 
Địa điểm: Giảng đường 1
Lưu ý: 7 giờ 45 sinh viên tập trung tại Giảng đường 1 để nghe dặn dò.
 

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022

 

Chào các bạn sinh viên

 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022.

 

STT

Ngày

Công việc

1

27/10/2022 – 8/11/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại 

https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

14/11/2022-16/11/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ

sách, lệ phí nếu có

3

17/11/2022-24/11/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp,

công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

25/11/2022

Ban hành QĐ công nhận 

Tốt nghiệp đợt 04 năm 2022

 

Lưu ý: - Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật  chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng.

Thông Báo Quyết Định Giao Đề Tài Và Nộp Báo Cáo Giữa Kỳ Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023:

1. Lớp chính qui đại trà: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2022-2023 CQĐT

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2022-2023 CLC

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại thư mục sau và bản in tại văn phòng khoa ngày 10/11/2022.

Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) vào thư mục "Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ" trước ngày 10/11/2022 và bản in có chữ ký đầy đủ tại văn phòng khoa (phòng E7.2) ngày 10/11/2022.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Hạn nộp báo cáo KLTN :  22/12/2022.

Danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2023 như sau:

DS dự kiến XLHV học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 CQĐT

DS dự kiến XLHV học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 CLC

Những sinh viên có tên trong Sheet "Thôi học" hiện đã hết thời gian tối đa của khóa học nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng-an ninh hoặc Giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Những sinh viên có tên trong Sheet "Buộc thôi học" và "Cảnh báo" thì làm đơn cứu xét nộp tại văn phòng khoa CNPM (phòng E7.2) vào các buôi sáng từ 8h00 -11h00 và chiều từ 13h30 -16h30 từ nay đến ngày 30/09/2022.

Mẫu đơn cứu xét tham khảo

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient